Nieuws
Bouwvergunning geweigerd? Een oplossing in 3 stappen

Voor bijna alle werken (uitgezonderd een aantal kleinere werken) die u wenst uit te voeren op uw grond of aan uw woning is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Die vergunning moet worden aangevraagd bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente en omvat een uitgebreid dossier.

Doorgaans velt de gemeente na maximum 75 dagen een oordeel over het dossier, waarop de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Maar wat als dat laatste het geval is en u in zak en as zit met een geweigerde bouwvergunning? Geen reden tot paniek. Grote kans dat uw project alsnog kan doorgaan als u onderstaand stappenplan volgt.

1. ANALYSEER DE WEIGERING

Bij de behandeling van elke bouwaanvraag houdt de gemeente rekening met verschillende factoren:

  • eventuele bezwaren
  • mogelijke adviezen
  • mogelijke hinder voor de omgeving
  • voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
  • andere relevante zaken

Op grond van die factoren wordt een beslissing geveld, waarvan de aanvrager aangetekend op de hoogte wordt gesteld. Wordt de aanvraag geweigerd? Lees dan aandacht de motivatie van het gemeentebestuur. Mogelijk was uw dossier niet volledig of volstaat een kleine aanpassing aan de plannen om het project toch te laten doorgaan. Ga over naar stap 3.

Gaat het om een stilzwijgende weigering of kan u zich niet vinden in de motivatie? Ga dan naar stap 2.

2. GA IN BEROEP

Iedereen heeft het recht om in te gaan tegen de weigering van een stedenbouwkundige vergunning. In Vlaanderen moet u daarvoor aankloppen bij de provincie, in Brussel en Wallonië bij het gewest. Zo wordt de aanvraag op dezelfde manier herbekeken, maar dan door een andere instantie.

Wordt de aanvraag opnieuw geweigerd? Dan kan u nogmaals beroep aantekenen, maar dan bij de Raad van State (in Brussel en Wallonië) of de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Vlaanderen). In dat geval kan de weigering nietig verklaard worden en moet een nieuw oordeel geveld worden door de instantie die verantwoordelijk was voor de geannuleerde beslissing.

3. DIEN EEN NIEUWE AANVRAAG IN

Wanneer ook in hoger beroep de vergunning geweigerd wordt of nietig verklaard wordt, bent u weer bij af en moet u alsnog een nieuwe aanvraag indienen. Een nieuwe aanvraag indienen is vaak dan ook de meest eenvoudige oplossing voor een geweigerde stedenbouwkundige vergunning. In veel gevallen is een minieme aanpassing van de plannen immers voldoende om de gewenste werken toch te kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen over uw bouwvergunning? Contacteer ons dan voor meer informatie.