Nieuws
Belasting op huurinkomsten: hoe werkt het?

Als verhuurder moet u, net als op andere inkomsten, ook op uw huurinkomsten belastingen betalen. Hoe die belastingen bepaald worden? Dat hangt af van het gebruik van het pand. Uw huurder kan uw pand op 3 manieren benutten:

  1. Privégebruik
  2. Beroepsmatig gebruik
  3. Gemengd gebruik

Voor elk gebruik is een afzonderlijke regeling voorzien.

1. PRIVÉGEBRUIK

De belastingen voor een woning dat bestemd is voor privégebruik zijn afhankelijk van het kadastraal inkomen van het pand. Dat kadastraal inkomen is het gemiddeld netto-inkomen dat het pand gedurende 1 jaar zou opbrengen aan de eigenaar, op basis van de huurprijzen in 1975.

Dat KI wordt vermeerderd met de indexeringscoëfficiënt + 40%. Voor een kadastraal inkomen van 1.000 euro geldt dan een berekening als volgt: 1.000 x 1,7 x 1,4 = een jaarlijks belastbaar inkomen van 2.380 euro.

De belastingschijf waarin uw huurinkomsten vallen, bepaalt dan het bedrag dat u moet betalen. Intresten voor leningen die bedoeld waren voor het pand, kan u daarvan aftrekken.

2. BEROEPSMATIG GEBRUIK

Als uw huurder het pand voor beroepsmatige doeleinden gebruikt, wordt u belast op de nettohuur die u ontvangt. Die nettohuur moet minstens het kadastraal inkomen + 40% bedragen.

Als nettohuur geldt de brutohuur min een kostenforfait van 40%. Ook hier geldt dat u de intresten voor leningen kan aftrekken van het totale inkomen.

3. GEMENGD GEBRUIK

Een laatste mogelijkheid is dat uw huurder het pand zowel privé als beroepsmatig gebruikt. In dit geval moet u dit als verhuurder duidelijk opnemen in de huurovereenkomst, met uitdrukkelijke opsplitsing van het gebruik (bv. 40% privé en 60% professioneel). Ook moet u de huurovereenkomst laten registreren.

Zo wordt ook de belasting op uw huurinkomsten opgesplitst en kan u de kosten aanzienlijk drukken. Want het beroepsmatig gebruik van een pand wordt zwaarder belast dan het privégebruik ervan.

Heeft u vragen over de belasting op uw huurinkomsten? Contacteer ons dan voor meer informatie. Graag passen we de regels toe op uw persoonlijke situatie.