Nieuws
Hoe gaat u als verhuurder om met huurachterstand?

Huurders die hun maandelijkse huur niet betalen: als verhuurder wordt u er liever niet mee geconfronteerd. Maar wat als het toch gebeurt? Welke stappen kan, mag en moet u ondernemen om die huurachterstand op te lossen?

AANMANING

Voor u drastische stappen onderneemt, moet u uw huurder aanmanen om de achterstallige huur alsnog te betalen. Wanbetalingen hoeven niet meteen een groot probleem te zijn: er kan altijd sprake zijn van een onschuldige vergissing.

Doe dit altijd aangetekend, en vermeld ook een duidelijke termijn voor de betaling. Reageert uw huurder niet binnen deze termijn, zit er niets anders op dan naar de vrederechter te trekken.

VERZOENINGSPROCEDURE

Een verzoeningsprocedure is de eerste gerechtelijke stap om uw huur betaald te krijgen. De vrederechter zal proberen een minnelijke schikking te treffen tussen huurder en verhuurder.

Het volstaat om een brief te sturen naar de griffie met een uiteenzetting van het probleem. Deze procedure is gratis.

TEGENSPREKELIJKE PROCEDURE

Komt de huurder niet opdagen bij de minnelijke schikking, of lukt het niet om tot een akkoord te komen? Dan moet u een vordering instellen tegen uw huurder. Dit kan aan de hand van een dagvaarding of een verzoekschrift voor huurgeschillen.

Het is belangrijk om goed na te denken over uw precieze eis:

  • Invorderen van de huur
  • Ontbinding van het huurcontract
  • Gedwongen uithuiszetting

Een uithuiszetting is geen gemakkelijke procedure. Vooral bij kleine huurachterstanden zal de vrederechter zelden ingaan op deze eis. Overweeg dit dus pas bij ernstige problemen of grote wanbetalingen.

HUURGARANTIEFONDS

Legt de vrederechter uw huurder een afbetalingsplan op? Dan heeft u als verhuurder recht op een eenmalige tegemoetkoming van het huurgarantiefonds.

Het huurgarantiefonds kan een vergoeding bijpassen van maximaal 3 maanden huur, met een plafond van 2700 euro. Let wel: u moet zich destijds binnen de 2 maanden na ondertekening van het huurcontract hebben aangesloten bij het fonds.

Meer weten over wanbetalingen? Of over een belegging in vastgoed? Demefco helpt u graag verder. Contacteer ons voor meer informatie.